Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Seli aed
Teemat alustas:
Seli külaline 01. juulil 2019 kell 09:07:13
Selis karjääride vastas on ehitatud võimas aed. ÜP kohaselt peaks seal olema roheala, mida aiaga piirata ei tohi. Ei tea kuidas vald loa on andnud? Kas seal elab jälle mõni kamraad, kes on võrdsematest võrdsem?
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Seli aed
Vastas:
Raivo Uukkivi 02. juulil 2019 kell 08:44:43
Kui on kahtlus, et miskit valesti, siis tuleb küsida vallavalitsusest. Rae valla üldplaneering sisustab rohealas tarastamise tingimused väga selgelt

Rohevõrgustiku alal paikneva kinnistu tarastamine on lubatud vaid õueala ulatuses, välja arvatud juhul, kui tarastamine on õigustatud tulenevalt maade põllumajanduslikust kasutusest.
Õueala suuruseks on fikseeritud 0,2 kuni 1,0 hektarit

Seega on konkreetses olukorras vaja küsida, et millisel õiguslikul alusel see aed rajatud on. Kui ebaseaduslikult rajatud, siis mida vallavalitsus ette võtab, et olukord tagasi keerata. Jne
Vastus: Seli aed
Vastas:
kohalik 03. juulil 2019 kell 09:27:47
See ala on kindlasti suurem kui üks hektar
Vastus: Seli aed
Vastas:
Raivo Uukkivi 03. juulil 2019 kell 09:56:27
No pärige siis vallast aru. Samas ei pea ju ise pärima. Seli külal on külavanem, kelle üks ülesanne ongi küla ja vallavalitsuse sidemeheks olemine

https://www.rae.ee/kulaliikumi...
Vastus: Seli aed
Vastas:
Selist 04. juulil 2019 kell 08:14:31
Kui teaksid kelle aiaga tegu ja kelle sõbraga tegu, siis sa ei pakuks külavanemat välja. See ei julge piiksatadagi.
Vastus: Seli aed
Vastas:
Raivo Uukkivi 05. juulil 2019 kell 16:32:01
Mis mõttes? Mis sõber? ÜP kehtib ikka kõigi jaoks
Vastus: Seli aed
Vastas:
Heigo 05. juulil 2019 kell 18:10:30
Kolm kinnistut: Sellijärve, Selli ja Selimäe
Vastus: Seli aed
Vastas:
? 06. juulil 2019 kell 17:48:41
?
Vastus: Seli aed
Vastas:
Heigo 07. juulil 2019 kell 14:31:46
Kes neist siis aeda ehitab?
Kui ütlete õige kinnistu, ütlen ka õige omaniku
Vastus: Seli aed
Vastas:
? 07. juulil 2019 kell 16:06:25
65301:001:3890 ?
Vastus: Seli aed
Vastas:
Heigo 07. juulil 2019 kell 17:36:17
Sellivälja
Ja alates 02.02.18 on tegemist riigiga, mitte vana karjääri alaga.

Vastus: Seli aed
Vastas:
Vot 08. juulil 2019 kell 15:10:25
Loll jutt. 2014 aastast perek Mardo ühisomand
Vastus: Seli aed
Vastas:
Heigo 08. juulil 2019 kell 15:43:40
Vabandust - ikka tiigiga, mitte vana karjääri alaga
Vastus: Seli aed
Vastas:
David 09. juulil 2019 kell 01:17:22
..argade jutt, vaid vesi nende pättide kaevu. Palju õnne
Vastus: Seli aed
Vastas:
Raivo Uukkivi 12. juulil 2019 kell 14:28:35


10.07.2019 esitas Rae vallavolikogu ja fraktsiooni Rae Kodanik liige arupärimise; mille sisu oli järgmine:
Sotsiaalmeedias on käimas arutelu Seli külas Sellijärve ja Sellivälja kinnistute ümber rajatud kapitaalse piirde üle. Rae valla ÜP kohaselt on tegemist rohevõrgustikuga. Sama ÜP kohaselt on reguleeritud piirete rajamise kord rohevõrgustiku alal. Piirata võib õueala, mille suuruseks fikseeritud 0,2 kuni 1,0 hektarit. Seli tee poolt hinnates on tänaseks valminud aiaga piiratud mõlemad kinnistud ehk ca 13 hektarit.
Eeltoodut arvestades soovin teada:
1. Kas aia rajamiseks on antud vallavalitsuse poolt nõusolek?
2. Kui nõusolek antud, siis millise motivatsiooni ajel?
3. Kui tegemist ebaseadusliku rajatisega, siis kas on algatatud menetlus olukorra taastamiseks rikkumise eelsesse olukorda ja ÜP-s sisalduvaga kooskõlla viimiseks?
4. Milline on tähtaeg rajatise likvideerimiseks?
5. Milline on ebaseaduslikult käitunud isikule esitatud sanktsioon (trahv vms)?
6. Kui rikkujat ei ole sanktsioneeritud, siis milline on mittesanktsioneerimise põhjendus?

Üllatava kiirusega (12.07) saabus vallavalitsuse vastus, milles seisis
Esitasite Rae Vallavalitsusele arupärimise, milles soovite vastuseid küsimustele, mis puudutavad Seli külasse Sellijärve ja Sellivälja kinnistutele rajatud piirdeaia seaduslikkust (edaspidi piirdeaed). Järgnevaga anname vastused Teie küsimustele nende esitamise järjekorras.
1. Rae Vallavalitsuse poolt ei ole piirde aia rajamiseks ehitusluba väljastatud.
2. Rae Vallavalitsus ei ole piirde aia rajamiseks nõusolekut andnud.
3. Rae Vallavalitsus on 28.06.2019 kirjaga nr 6-6/5239 edastanud kinnistu omanikele märgukirja Sellivälja maaüksusele piirdeaia püstitamisega seoses. Samuti on Rae Vallavalitsus on algatanud aadressil Sellivälja, Seli küla, Rae vald, Harjumaa (katastritunnus 65301:001:3890) katastriüksusel asuva rajatise (piirdeaed) suhtes riikliku järelevalve, et kontrollida alal kehtivatest planeeringutest ja ehitusseadustikust tulenevate nõuete täitmist rajatise püstitamisel.
4. Sellivälja kinnistu omanik selgitas 18. juunil 2019 Rae Vallavalitsusele telefoni teel ja 26. juunil 2019 Rae Vallavalitsuses toimunud kokkusaamisel, et rajab Sellivälja katastriüksusele aeda, et piirata kõrvaliste isikute (kalameeste) viibimist temale kuuluval maaüksusel. Lisaks lubas kinnistu omanik, et tellib eksperthinnangu saamaks täpsemaid andmeid nimetatud alal loomade olemasolu ja liikumise kohta. Rae Vallavalitsuse kirjaga on edastatud järgmine nõue: "Sellivälja katastriüksusel rajatava aia edasine ehitus koheselt peatada. Omanikel esitada Rae Vallavalitsusele hiljemalt 22.07.2019 dokumendid, mis tõendaks ülal nimetatud eksperthinnangu tellimist. Loomade liikumise eksperthinnang tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 02.09.2019 kuupäevaks."
5. Rae Vallavalitsus on juhtinud kinnistu omanike tähelepanu asjaolule, et käesoleva märgukirja nõude mittetäitmisel esitatakse omanikele korrakaitseseaduse § 28 lg 1 alusel nõude täitmiseks ettekirjutus. Vastavalt EhS § 133 võib ettekirjutuse täitmata jätmise korral korrakaitseorgan rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 6400 eurot.
6. Rikkujatele on esitatud nõuded edasiste tegevustega ning nende mittetäitmise puhul sanktsioonid.

Seega vallavalitsus näikse teemaga tegelevat. Paraku ei saa aru, kuidas on juhtunud, et on alustatud mingit diskussiooni eksperthinnangu suhtes. Ükskõik milline see hinnang on, ei saa see olla aluseks Rae valla ÜP eiramiseks. Juba tõsiasi, et aed ehitati ilma loata ja teadlikult ÜP-d eirates peaks vallale olema kui punane rätik. Hoiame siis asjal silma peal.

Vastus: Seli aed ja kuivendus kaevandus
Vastas:
kysk 12. juulil 2019 kell 17:07:29
Maatükid on erinevad KÜ või H ,:3890, :4206, ja selle asukoha raames tundub, et Seli tee lõpetab eksistentsi varsti, viiakse teisele kohale ja tekib midagi müstilist?

Maakond: Harju maakond
Registreerimise aeg: 24. november 2015. a.
Muudatuste registreerimise aeg: 21. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1: Maatulundusmaa 100%
Sihtotstarve 2: -
Sihtotstarve 3: -
Pindala: 12.55 ha
Ruumikuju pindala: 12.55 ha
Haritav maa: 0.03 ha
Looduslik rohumaa: 1.07 ha
Metsamaa: 5.54 ha
Muu maa: 5.91 ha
Registriosa: 14435302
Omandivorm: Eraomand
Kinnistuspiirkond / jaoskond: Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Mõõdistamise aeg: 10. märts 2015. a.
Mõõdistaja: Velto Kinnisvara OÜ
Moodustamise viis: mõõdistatud, L-EST

Mida Seli suuna kohta võib märgata - kaardile on peale viimast pildistamist tekkinud hulgim uusi veekogusid ja kas need on kõik vallaga kooskõlastatud või vastavate muude ametitega- puudutab see kogu Leivajõe vesikonda otseselt(vaadake, kus saab alguse! ja kuidas mõjutab see tegevus Selis sealpool olevat LK-ala), Raasiku raba kaudselt, Seli raba, Mädajärve, Limu järve, kokkuvõttes ümbruskonna kaevusid ja floorat, faunat jne. Külavanemad ikka sealkandis on ? Muidu imevad vasikad, varsad. Kui suured on üldse olnud lubatud kaevandusmahud Selis? Milline on sellest valla kasu või kahju? Kellele on kaevanduslube(kehtivad) väljastatud ja millises mahus on oodata veel sealkandi inimestele üllatusi?
statistika